شهدای بسیجی

معرفی شهدای بسیجی استان سیستان وبلوچستان

کدخبر : 22233 | تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۷/۳۰|۱۲:۱۵

فائزون شهدای بسیجی استان سیستان و بلوچستان را منتشر می کند.

۱. شهید بسیجی مصطفی آبیاری

۲. شهید بسیجی علیرضا آخوندی 

۳. شهید بسیجی محمدرضا آذرسا

۴. شهید بسیجی شیرک آزاده

۵. شهید بسیجی منصور آذره

۶. شهید بسیجی دادرحیم آسکانی

۷. شهید بسیجی خیر محمد آسکانی

۸. شهید بسیجی مرتضی آسوده

۹. شهید بسیجی سلطان علی آشوغ

۱۰. شهید بسیجی احمد آغاز

۱۱. شهید بسیجی محمد یوسف آغاز نوتی زائی

۱۲. شهید بسیجی عباسعلی آقائی

۱۳. شهید بسیجی حسین علی آهنگر

۱۴. شهید بسیجی محمد حسن آهنگر

۱۵. شهید بسیجی قربان ابراهیمی

۱۶. شهید بسیجی حسین ابوترابی

۱۷. شهید بسیجی سبیل اخلاقی

۱۸. شهید بسیجی سهراب ارباب

۱۹. شهید بسیجی مرادبخش اربابی بزمان

۲۰. شهید بسیجی حسن اربابی

۲۱. شهید بسیجی محمد اربابی

۲۲. شهید بسیجی علیرضا اربابی ده ارباب

۲۳. شهید بسیجی علیرضا اربابی مختار ده ارباب

۲۴. شهید بسیجی علی رضا ارجمندی

۲۵.  شهید بسیجی محمد علی ارجمندی

۲۶. شهید بسیجی کریم بخش ارژنگ

۲۷. شهید بسیجی حسن اسکتی

۲۸. شهید بسیجی محمد احسان اسماعیلی

۲۹. شهید بسیجی نادر افراز ریگی

۳۰. شهید بسیجی احمد افرازه

۳۱. شهید بسیجی علی افراشته

۳۲. شهید بسیجی احسان افصحی

۳۳. شهید بسیجی علی اکبری

۳۴. شهید بسیجی حسین اکبریان

۳۵. شهید بسیجی محمود اکبریان

۳۶. شهید بسیجی جنگی اله وردی

۳۷. شهید بسیجی حسینعلی امام بخش ثانی

۳۸. شهید بسیجی  ایوب امیریان

۳۹. شهید بسیجی رضا امینی

۴۰. شهید بسیجی صفر اوکاتی

۴۱. شهید بسیجی یعقوب ایرندگانی

۴۲. شهید بسیجی محمد اکبری

۴۳. شهید بسیجی اله بخش ایرندگانی

۴۴. شهید بسیجی محمدایوب ایزدخواه

۴۵. شهید بسیجی جنگال ایزدخواه

۴۶.  شهید بسیجی لعل بخش آرام

۴۷. شهید بسیجی جان محمد آهنین جگر

۴۸. شهید بسیجی محمد علی بازگیر

۴۹. شهید بسیجی محمد تقی باقری

۵۰. شهید بسیجی محسن باقری

۵۱. شهید بسیجی حمید بامری

۵۲. شهید بسیجی محمود بامری

۵۳. شهید بسیجی علیرضا بامری

۵۴. شهید بسیجی حسن بامری

۵۵. شهید بسیجی شیردل بامری

۵۶. شهید بسیجی واحد بامری

۵۷. شهید بسیجی باران بامری

۵۸. شهید بسیجی دولت بامری

۵۹. شهید بسیجی شهمیر بامری

۶۰. شهید بسیجی حمل بامری

۶۱. شهید بسیجی کندل بامری

۶۲. شهید بسیجی جانک بامری

۶۳. شهید بسیجی ابراهیم بامری

۶۴. شهید بسیجی محمد بامری

۶۵. شهید بسیجی مصری بامری

۶۶. شهید بسیجی رحمدل بامری

۶۷. شهید بسیجی نبی بخش بامری

۶۸. شهید بسیجی ابراهیم بامری

۶۹. شهید بسیجی ذبیح الله بامری

۷۰. شهید بسیجی رحمت الله بامری

۷۱. شهید بسیجی نظر محمد بامری

۷۲. شهید بسیجی اصغر بامری

۷۳. شهید بسیجی علم بامری جمع

۷۴. شهید  بسیجی محمدرضا بچاری

۷۵. شهید بسیجی حسین بخشی پور

۷۶. شهید بسیجی علیرضا برات پور مقدم

۷۷. شهید بسیجی علیرضا برازنده

۷۸. شهید بسیجی مجید برازنده

۷۹. شهید بسیجی صالح محمد براهوئی

۸۰. شهید بسیجی صفر براهوئی نوری

۸۱. شهید بسیجی علی اصغر بربری

۸۲. شهید بسیجی سلمان برجسته

۸۳. شهید بسیجی منصور برخوردار

۸۴. شهید بسیجی خدابخش بردبار

۸۵. شهید بسیجی محمدرضا برزگرمقدم

۸۶. شهید بسیجی حمید رضا بزی

۸۷. شهید بسیجی محسن بزی

۸۸. شهید بسیجی حامد بزی

۸۹. شهید بسیجی مجید بشارتی

۹۰. شهید بسیجی مرتضی بشارتی

۹۱. شهید بسیجی عبداله بقائی

۹۲. شهید بسیجی محمد عظیم بلوچ زهی

۹۳. شهید بسیجی محمدحکیم بلوچ زهی

۹۴. شهید بسیجی یعقوب بلوچی

۹۵. شهید بسیجی ابراهیم بلوچی

۹۶. شهید بسیجی نورالدین بلوچی

۹۷. شهید بسیجی اسماعیل بلوچی

۹۸. شهید بسیجی علی بلوچی

۹۹. شهید بسیجی عظیم بلوچی

۱۰۰. شهید بسیجی مرادمحمد بلیده

۱۰۱. شهید بسیجی احمد بلیده

۱۰۲. شهید بسیجی فهیم بمپوری

۱۰۳. شهید بسیجی حسین بندانی

۱۰۴. شهید بسیجی حسین بندهی سرحدی

۱۰۵. شهید بسیجی علیرضا بولاغ

۱۰۶. شهید بسیجی مهدی بومری

۱۰۷. شهید بسیجی نبی بخش بهادری اسفکه

۱۰۸. شهید بسیجی دادمحمد بهاروند

۱۰۹. شهید بسیجی عالی بهاروند

۱۱۰. شهید بسیجی جهانگیر بهمن نیا

۱۱۱. شهید بسیجی فرامرز بهمنی

۱۱۲. شهید بسیجی فرزاد بهمنی

۱۱۳.شهید بسیجی محمد بخش بی باک

۱۱۴. شهید بسیجی عبدالحسین بیات معنوی

۱۱۵. شهید بسیجی محمد حسین بیات معنوی

۱۱۶. شهید بسیجی محمد کاظم بیانی

۱۱۷. شهید بسیجی علی بیدار

۱۱۸. شهید بسیجی جواد پارسی مود

۱۱۹. شهید بسیجی احمد پاسبان

۱۲۰. شهید بسیجی علیرضا پتیره

۱۲۱. شهید بسیجی ابراهیم پتیره

۱۲۲. شهید بسیجی عبدالقادر پژم

۱۲۳. شهید بسیجی هادی پودینه

۱۲۴. شهید بسیجی علی پودینه

۱۲۵. شهید بسیجی شیر محمد پوربلوچزئی

۱۲۶. شهید بسیجی عبدالرب پیام

۱۲۷. شهید بسیجی شهید غلامرضا پیشداد

۱۲۸. شهید بسیجی نعمت الله پیغان

۱۲۹. شهید بسیجی بهمن پیکانی ثانی

۱۳۰. شهید بسیجی محمد امیر پیکرستان

۱۳۱. شهید بسیجی محسن تاجی

۱۳۲. شهید بسیجی حسین تجلیلی

۱۳۳. شهید بسیجی پیر بخش ترانی

۱۳۴. شهیده بسیجی سیمین ترسائی

۱۳۵. شهید بسیجی مجتبی ثریا محتاط

۱۳۶. شهید بسیجی علیرضا جباری ده ارباب

۱۳۷. شهید بسیجی حیدر جدگال

۱۳۸. شهید بسیجی علی رضا جر

۱۳۹. شهید بسیجی محمدعلی جعفرزاده

۱۴۰. شهید بسیجی محمد علی جعفری

۱۴۱. شهید بسیجی احمد جعفری

۱۴۲. شهید بسیجی ابوالقاسم جعفری

۱۴۳. شهید بسیجی فریال جلالی

۱۴۴. شهید بسیجی احمد جلالی

۱۴۵. شهید بسیجی عبدالرحیم جمالزهی مقدم

۱۴۶. شهید بسیجی عبدالحکیم جمشیدزهی شه بخش

۱۴۷. شهید بسیجی محمد علی جنگی زائی

۱۴۸. شهید بسیجی محمد صدیق جنگی زهی

۱۴۹. شهید بسیجی شهید مصطفی جنگی زهی

۱۵۰. شهید بسیجی حبیب الرحمن جوزاک براهوئی

۱۵۱. شهید بسیجی شهید برات جوتیغ

۱۵۲. شهید بسیجی محمد حسن جهانزاده

۱۵۳. شهید بسیجی محمود چاری علی آباد

۱۵۴. شهید بسیجی عبدالرحمان چراغ مکان

۱۵۵. شهید بسیجی عباسعلی چیت بندی

۱۵۶. شهید بسیجی چوپان حاجی زاده

۱۵۷. شهید بسیجی سجاد حاجیان

۱۵۸. شهید بسیجی غلامعلی حدادی

۱۵۹. شهید بسیجی امیر حدادی اصغری

۱۶۰. شهیده بسیجی سکینه حسن آبادی

۱۶۱. شهید بسیجی یوسف حسن نژاد

۱۶۲. شهید بسیجی موسی حسنعلی پور

۱۶۳. شهید بسیجی ابراهیم حسنیان

۱۶۴. شهید بسیجی ارض محمد حسین بر

۱۶۵. شهید بسیجی فیض محمد حسین بر

۱۶۶. شهید بسیجی محمد رضا حسین زاده

۱۶۷. شهید بسیجی علیرضا حسینی

۱۶۸. شهید بسیجی محمد حسینی

۱۶۹. شهید بسیجی علی حسینی

۱۷۰. شهید بسیجی سید مرتضی حسینی طباطبایی

۱۷۱. شهید بسیجی علیرضا حضرت زاد

۱۷۲. شهید بسیجی کریم بخش حکیمی

۱۷۳. شهید بسیجی محمد حوضداری

۱۷۴. شهید بسیجی محمد رضا حیران

۱۷۵. شهید بسیجی فرهاد خاکسفیدی

۱۷۶. شهید بسیجی حسن خاکساری

۱۷۷. شهید بسیجی محمود خانی

۱۷۸. شهید بسیجی جمعه خدری

۱۷۹. شهید بسیجی ابراهیم خدری

۱۸۰. شهید بسیجی محمد خدری

۱۸۱. شهید بسیجی مسعود خردمند

۱۸۲. شهید بسیجی مهدی خزائی

۱۸۳. شهید بسیجی محمدحسن خسروپرست

۱۸۴. شهید بسیجی رحمت الله خسروی

۱۸۵. شهید بسیجی حبیب الله خسروی

۱۸۶. شهید بسیجی عوض خشنودچاهانی

۱۸۷. شهید بسیجی علیرضا خلیلی

۱۸۸. شهید بسیجی حمید خمر

۱۸۹. شهید بسیجی احمد علی خمر

۱۹۰. شهید بسیجی محمد رضا خمر

۱۹۱. شهید بسیجی حسن خمر پهلوان

۱۹۲. شهید بسیجی عباس خمری

۱۹۳. شهید بسیجی حبیب اله خوشایند

۱۹۴. شهید بسیجی عبدالمجید خیرکوه

۱۹۵. شهید بسیجی اسماعیل داستان

۱۹۶. شهید بسیجی علی دامن سبز

۱۹۷. شهید بسیجی هیبتان درازهی

۱۹۸. شهید بسیجی منصور درخشان

۱۹۹. شهید بسیجی یارمحمد درزاده

۲۰۰. شهید بسیجی خدابخش درزاده

۲۰۱. شهید بسیجی  عیسی درزاده

۲۰۲. شهید بسیجی ثناالله درود

۲۰۳. شهید بسیجی موسی درویی حبیبی

۲۰۴. شهید بسیجی محمد رحیم دژکام

۲۰۵. شهید بسیجی ملک محمد دستور

۲۰۶. شهید بسیجی رضا دشتی

۲۰۷. شهید بسیجی دشتی خویدکی

۲۰۸. شهید بسیجی محمد رضا دشتی رحمت آبادی

۲۰۹. شهید بسیجی محمدتقی‌ دشتی‌ رحمت آبادی

۲۱۰. شهید بسیجی غلام علی دولتی مقدم

۲۱۱. شهید بسیجی عباس دهباشی

۲۱۲. شهید بسیجی حمید رضا دهشیبی

۲۱۳. شهید بسیجی علی اکبر دهقان شستانی

۲۱۴. شهید بسیجی رسول بخش دهقانی

۲۱۵. شهید بسیجی محمود دهمرده

۲۱۶. شهید بسیجی محمدعلی دهمرده کمک

۲۱۷. شهید بسیجی جابر دهواری

۲۱۸. شهید بسیجی فضل اله دیده ور

۲۱۹. شهید بسیجی قربان دیرباز

۲۲۰. شهید بسیجی اشرف علی ذوالفقاری کرباسکی

۲۲۱. شهید بسیجی رضا راست بود

۲۲۲. شهید بسیجی رضا راستگوجهان تیغی

۲۲۳. شهید بسیجی محمد راشکی

۲۲۴. شهید بسیجی شیر علی راشکی قلعه نو

۲۲۵. شهید بسیجی ابراهیم رامشت

۲۲۶. شهید بسیجی  علی راه انجام

۲۲۷. شهید بسیجی ابراهیم رحمت آبادی

۲۲۸. شهید بسیجی حسین رحمتی

۲۲۹. شهید بسیجی شهید عبدالرضا رحیمی

۲۳۰. شهید بسیجی غلام رضا رستمی

۲۳۱. شهید بسیجی محمد رشیدی

۲۳۲. شهید بسیجی عزیزاله رضائی

۲۳۳. شهید بسیجی حمیدرضا رضائی

۲۳۴. شهید بسیجی سید احمدرضا رضوی اردستانی

۲۳۵. شهید بسیجی اسحق رنجوری مقدم

۲۳۶. شهید بسیجی محسن رنجوری مقدم

۲۳۷. شهید بسیجی عبدالحسین روزبه

۲۳۸. شهید بسیجی رحمت ریگی

۲۳۹. شهید بسیجی محمد امین ریگی

۲۴۰. شهید بسیجی رزک ریگی

۲۴۱. شهید بسیجی بابدین ریگی پناه میرجاوه

۲۴۲. شهید بسیجی عبدالحمید رئیسی

۲۴۳. شهید بسیجی محمودرضا زابلی

۲۴۴. شهید بسیجی رضا زارعی

۲۴۵. شهید بسیجی محمد شریف زارعی ایرندگان

۲۴۶. شهید بسیجی عبدالخلیل زاهدی

۲۴۷. شهید بسیجی رضا زرگران

۲۴۸. شهید بسیجی عباسعلی زرگری

۲۴۹. شهید بسیجی محمد علی زنجیریان

۲۵۰. شهید بسیجی غلامرضا زورقی

۲۵۱. شهید بسیجی علی زوری

۲۵۲. شهید بسیجی محمداسلام زومکزهی

۲۵۳. شهید بسیجی ابراهیم زیرکاری

۲۵۴. شهید بسیجی محمد زینلی

۲۵۵. شهید بسیجی محبعلی ژیانی

۲۵۶. شهید بسیجی رئیس محمد سابک زهی

۲۵۷. شهید بسیجی عیسی سابک زئی

۲۵۸. شهید بسیجی چراغ سابکزهی

۲۵۹. شهید بسیجی محمد نبی سارانی

۲۶۰. شهید بسیجی حاجی مراد ساری

۲۶۱. شهید بسیجی محمود سالارپور

۲۶۲. شهید بسیجی غلام نبی سالارزهی

۲۶۳. شهید بسیجی حمیدرضا سالاری

۲۶۴. شهید بسیجی عباس علی سالاری

۲۶۵. شهید بسیجی مصدق سالاری

۲۶۶. شهید بسیجی محمد حسن سالاری قلعه نو

۲۶۷. شهید بسیجی عیسی سالمی

۲۶۸. شهید بسیجی عیسی سپاهی

۲۶۹. شهید بسیجی خلیل احمد ستوده

۲۷۰. شهید بسیجی سید غلامحسین سجادی

۲۷۱. شهید بسیجی سید محسن سجادی

۲۷۲. شهید بسیجی سید حسین سجادی بزمان

۲۷۳. شهید بسیجی شهرام سرابندی

۲۷۴. شهید بسیجی منصور سرابندی مطلق

۲۷۵. شهید بسیجی احمد سراوانی

۲۷۶. شهید بسیجی پرویز سرحدی مقدم

۲۷۷. شهید بسیجی برات سرگزی

۲۷۸. شهید بسیجی مصطفی سرگزی

۲۷۹. شهید بسیجی محمد سرگزی

۲۸۰. شهید بسیجی غلامرضا سرگزی

۲۸۱. شهید بسیجی شهید علیرضا سرگزی

۲۸۲. شهید بسیجی قربان سرگزی

۲۸۳. شهید بسیجی موسی سرگزی اول

۲۸۴. شهید بسیجی غلامعلی سرگزی پیر

۲۸۵. شهید بسیجی اصغر سرگلزایی اول

۲۸۶. شهید بسیجی برات علی سرگلزائی ابراهیم آباد

۲۸۷. شهید بسیجی حسن سرگلزائی نظامی

۲۸۸. شهید بسیجی علیرضا سلیمانی

۲۸۹. شهید بسیجی محمد سلیمی

۲۹۰. شهید بسیجی نور محمد سنجر زهی

۲۹۱. شهید بسیجی شریف سنچولی

۲۹۲. شهید بسیجی یوسف سنچولی

۲۹۳. شهید بسیجی ابراهیم سندگل مقدم

۲۹۴. شهید بسیجی جلیل سیاخانی

۲۹۵. شهید بسیجی عادل شاقوزائی

۲۹۶. شهید بسیجی عیسی شاه ولی بر

۲۹۷. شهید بسیجی حسین شریف زاده یزدی

۲۹۸. شهید بسیجی علی شکری

۲۹۹. شهید بسیجی علیرضا شکوری

۳۰۰. شهید بسیجی احمد رضا شکوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر


captcha
ارسال