چندرسانه ای

دیدار و دلجوئی از خانواده شهید "ولی فتح مرادی" در ایرانشهر

سردار امان اله گشتاسبی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از خانواده شهید "ولی فتح مرادی" در ایرانشهر دیدار و دلجوئی کرد.

عکاس:

عکس

5 عکس

دیدار و دلجوئی از خانواده "شهید عابد گمشادزهی" در میرجاوه

با حضور سردار امان اله گشتاسبی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از خانواده شهید "عابد گمشادزهی" در میرجاوه دیدار و دلجوئی شد.

عکاس:

عکس

7 عکس

دیدار و دلجوئی از خانواده شهید "زرک گمشادزهی" در میرجاوه

با حضور سردار امان اله گشتاسبی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از خانواده شهید "زرک گمشادزهی" در میرجاوه دیدار و دلجوئی شد.

عکاس:

عکس

9 عکس

دیدار و دلجویی با خانواده شهیدان " لکزایی و پیغان"

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از خانواده شهیدان " لکزایی و پیغان" دیدار و دلجویی کرد.

عکاس:

عکس

4 عکس