سايت خبري فائزون
عصا کریمی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۴/۲۱
محل شهادت: خرمشهر
امید قهقهایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۴/۱۱
محل شهادت: شلمچه
محمد محمودیان
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۲/۵
محل شهادت: بانه
عباسعلی گلوی جمال آبادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۲/۵
محل شهادت: ماووت
عباس گلزاری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱/۲۲
محل شهادت: فکه
غلام کیقبادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۸/۱۱
محل شهادت: حوالی فرودگاه زاهدان
محمد میر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۱۵
محل شهادت: شلمچه
غلامعلی کیخا
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۸
محل شهادت: مهران
قربانعلی میر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۰
محل شهادت: شلمچه
عبدالله کخا
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت: شلمچه
نعمت الله موسوی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۴
محل شهادت: شلمچه
سید حسن موسوی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۲
محل شهادت: خرمشهر