سايت خبري فائزون
حسین راه انجام
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۲/۲۹
محل شهادت: شلمچه
غلامعلی سرگزی پیر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت: شلمچه
حسین کردی نژاد
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۴
محل شهادت: شلمچه
درمحمد میر امینی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۴/۲۱
محل شهادت: مجنون
حمید نوری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱۵
محل شهادت: شلمچه
حسین نارویی قلعه نو
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۳۰
محل شهادت: خرمشهر
حسین ضامن
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۲/۲۵
محل شهادت: فاو
محمد حسین طباطبایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۶
محل شهادت: فاو
محمدعلی طباطبایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۵
محل شهادت: شلمچه
رضا عالی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۳/۴
محل شهادت: شلمجه
حسین عالی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۱
محل شهادت: اروند رود
محمد رضا عادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۹/۹
محل شهادت: بستان