سايت خبري فائزون
موسی میروی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱۰
محل شهادت: شلمچه
نوروز میرشکار
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۹/۳۰
محل شهادت: محور بستان
محمدعلی میرزایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۳
محل شهادت: شرق دجله
علی میرزایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۲
محل شهادت: شلمچه
حاج قاسم میرحسینی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۱۹
محل شهادت: شلمچه
احمد رضا نیکبخت
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۱۸
محل شهادت: فاو عراق
علیرضا نومسلمان
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۸/۱۱
محل شهادت: فرودگاه زاهدان
آقا جان نظری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۱۸
محل شهادت: سومار
محمود میر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۱۴
محل شهادت: شلمچه
عباس مرادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت: شلمچه
حمیدرضا مراد زاده فهرجی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۷
محل شهادت: شلمچه
محمد کیخاجوان
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۲۰
محل شهادت: خرمشهر