سايت خبري فائزون
حسینعلی عالی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۱۹
محل شهادت: شلمچه
مهدی خزائی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۴/۱۲
محل شهادت: مهران
ماشاءالله قاسمی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۲/۸
محل شهادت: چابهار
حسین مسافر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۸
محل شهادت: شلمچه
سید مرتضی طباطبایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۳
محل شهادت: زاهدان
محمد رضا مشتاقی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۷/۵
محل شهادت: خرمشهر
غفور شیرکوهی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱۲
محل شهادت: شلمچه
محمد رضا دشتی رحمت آبادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۸
محل شهادت: شلمچه
موسی صفری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۹/۹
محل شهادت: سوسنگرد
ابوالقاسم جعفری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۳/۴
محل شهادت: شلمچه
حسین هاشمزایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۷
محل شهادت: شلمچه
ابراهیم سرگزی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۲/۱۹
محل شهادت: خرمشهر