حسین هاشمزایی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۷
محل شهادت: شلمچه
ابراهیم سرگزی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۲/۱۹
محل شهادت: خرمشهر
علی زودی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
محل شهادت: شلمچه
مهدی خزائی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۴/۱۲
محل شهادت: مهران
حسین راه انجام
تاریخ شهادت ۱۳۶۳/۲/۲۹
محل شهادت: شلمچه
غلامعلی سرگزی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت: شلمچه
حسین مسافر
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۸
محل شهادت: شلمچه
ماشاءالله قاسمی
تاریخ شهادت ۱۳۶۷/۲/۸
محل شهادت: چابهار
حسین کردی نزاد
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۴
محل شهادت: شلمچه
درمحمد میر امینی
تاریخ شهادت ۱۳۶۴/۴/۲۱
محل شهادت: مجنون
حمید نوری
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱۵
محل شهادت: شلمچه
حسین نارویی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۳۰
محل شهادت: خرمشهر
تبلیغات