فائزون | کلمات کلیدی
نتیجه جستجوی کلیدواژه:���������� �������� ��������
رضا دشتی

معلم شهید رضا دشتی

معلم شهيد رضا دشتی در سال ۱۳۴۳ در شهرستان نیمروز ديده به جهان گشود و در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل آمد.

فائزونن

معلم شهید اسحاق قائمی

معلم شهيد اسحاق قائمی در سال ۱۳۴۰ در شهرستان نیمروز ديده به جهان گشود و در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ به فیض شهادت نائل آمد.