رضا راست بود
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۹
محل شهادت:
عبدالرحمن جوزاک براهوئی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۹
محل شهادت:
حسین علی عبدی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۹
محل شهادت:
رضا راستبود
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۹
محل شهادت: شلمچه
1