حمیدرضا سالاری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت:
حسین تجلیلی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت:
شه بیک مزارزهی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت: شلمچه
حسین ناروئی شیرین
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت:
علیرضا سرگزی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت: خرمشهر
غلام کیخا
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت:
علیرضا جباری ده ارباب
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت:
نظر ترنج زر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت: شلمچه
عباسعلی آقائی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت:
محمد رحیم دژکام
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت:
غلامعلی سرگزی پیر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت: شلمچه
غلامرضا صیادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت: شلمچه
1