احمد صفرزایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت: شلمچه
غلامعلی آفرنگان
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
غلام صیاداربابی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
غلام علی یاورشکوه
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
محمد بامری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
امام بخش هوت
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت: شلمچه
احمد صفرزایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
عباس مرادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت: شلمچه
عبدالله کخا
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت: شلمچه
رضا راستگوجهان تیغی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت: شلمچه
1