شهید محمود رضا نیکبخت

فائزون شهید محمود رضا نیکبخت رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است:امت سلحشور در صحنه باشید تا بتوانیم به زودي احکام اسلام را در جهان پیاده نماییم.

نام:محمود رضا

نام خانوادگی:نیکبخت

نام پدر:محمد حسین

محل تولد:سفید آبه زاهدان

تاریخ تولد:۱۳۴۷/۳/۲۰

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۲۱

محل شهادت:شلمچه

تحصیلات:چهارم متوسطه

کدخبر : 4210 | تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۲۸|۱۷:۱۴

به گزارش فائزون در وصیت نامه شهید محمود رضا نیکبخت  عبارت های کلیدی وجود دارد که در ذیل آمده است

 خداوندا از تو میخواهم مرا جزء سربازان حقیقی خودت و امام زمانت قرار دهی.

پدر و مادر مهربانم مرا ببخشید، اگر نتوانستم فرزند خوبی برايتان باشم.

 از خداوند میخواهم به شما در این دنیا صبر و درآن دنیا از اجر عظیمی برخوردار نماید.

 اگر همرزم و همسنگري از میان شما میرود بر شما است که اسلحه و قلمش را بردارید.

پیرو فرامین امام باشید.

 از امام اطاعت کنید که بر شما اطاعت از امام عزیز واجب است.

 شما اي امت سلحشور هم چنانکه در صحنه بوده اید، همچنان در صحنه باشید.

 امت سلحشور در صحنه باشید تا بتوانیم به زودي احکام اسلام را در جهان پیاده نماییم.

 از خداوند میخواهم مرا جزء سربازان واقعی خود قرار دهد.

 

                                                                                                    بسم االله الرحمن الرحیم

                                                                                                  بسم رب الشهداء و الصدیقین

ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاءعنْد ربهِم یرْزقُونَ  مپندارید کسانی را که در راه خدا کشته میشوند مرده اند بلکه زنده انـد و در نـزد خداونـد روزي میخورند». خداوندا تو را سپاس میگویم که مرا در زمانی قرار دادي که رهبري روشن ضمیر و در موقعیتی قرارم داده اي که زمینه براي رشد و  اسـتعداد مـا آمـاده اسـت و در مکـانی قـرارم داده اي که دشمنان دینت بر علیه حق و عدالت قیام نموده اند و تو را سپاس میگـویم و از تو میخواهم مرا جزء سربازان حقیقی خودت و امام زمانت قرار دهی. پدر و مادر مهربانم مرا ببخشید اگر نتوانستم فرزند خوبی برايتان باشم و بتـوانم دینـی که بر گردنم بود در حق شما ادا نمایم و از خداوند میخواهم به شما در ایـن دنیـا صـبر و درآن دنیا از اجر عظیمی برخوردار نماید. و از برادران عزیزم هم طلب عفو و بخشش مینمایم و از طـاهره و یـونس و محـسن هم طلب بخشش مینمایم و اگر نتوانـستم حقـی کـه بـر گـردنم هـست ادا نمـایم مـرا بـه بزرگواريشان خواهند بخشید و از همه اطرافیان و آشنایان طلب عفو و بخشش مینمایم. و اکنون چند کلمه به همکلاسان و همرزمانم در سنگر مدرسـه مـشغول درس خوانـدن بودیم عزیزان همسنگرم به شما میگویم اگر همرزم و همسنگري از میان شـما مـیرود بـر شما است که اسلحه و قلمش را بردارید و همانگونه که این عزیز هم سنگرمان بـا اسـلحه در جبهه و با قلم در سنگر  مدرسه مشغول پیکار بود شما هم چنین باشید  و پیـرو فـرامین امام باشید و از امام اطاعت کنید که بر شما اطاعت از امام عزیز واجب است و از همه شـما طلب عفو و بخشش مینمایم. و شما اي امت سلحشور هم چنانکه در صحنه بوده اید هـمچنـان در صـحنه باشـید تـا اینکه انشاءاالله بتوانیم به زودي احکام اسلام را در جهان پیاده نماییم. و در پایان مبلغ 3000 تومان به برادر حسینی پور بدهید و از او بخواهید که ایـن پـول را بپذیرد. بار دیگر همه شما عزیـزان طلـب عفـو و پـوزش مـیکـنم. بـار دیگـر از خداونـد میخواهم که مرا جز  سربازان واقعی خود قرار دهد. انشاءاالله. براي همیشه با شما خداحافظی میکنم و شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بنده حقیر و فقیر و پرگناه محمودرضا نیکبخت 65/4/8 تاریخ

 

ارسال نظر


captcha
ارسال