سايت خبري فائزون
حاج قاسم میرحسینی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۱۹
محل شهادت: شلمچه
علیرضا برازنده
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۰
محل شهادت: مهران
سید محمدعلی عبادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۰
محل شهادت: شلمچه
باران بامری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۷/۵
محل شهادت: شلمچه
ابوالقاسم جعفری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۳/۴
محل شهادت: شلمچه
حسین اکبریان
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۸/۳
محل شهادت:
حسینعلی ارجمندی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۷/۱۵
محل شهادت:
احمد حاجی حسینی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۸/۱۲
محل شهادت:
محمدعلی ارجمندی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۳۰
محل شهادت: شلمچه
اسماعیل عودی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۴/۲۷
محل شهادت: سومار
1