اسماعیل عودی
تاریخ شهادت ۱۳۶۶/۴/۲۷
محل شهادت: سومار
قاسم میرحسینی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱/۱
محل شهادت: شلمچه
عباس بابایی
تاریخ شهادت ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
محل شهادت: شصص
1
تبلیغات