سید محمدعلی عبادی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۰
محل شهادت: شلمچه
علیرضا آخوندی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۴/۱۲
محل شهادت: مهران
باران بامری
تاریخ شهادت ۱۳۶۶/۷/۵
محل شهادت: شلمچه
محمد تقی دشتی رحمت آبادی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۴
محل شهادت: مهران
ابوالقاسم جعفری
تاریخ شهادت ۱۳۶۷/۳/۴
محل شهادت: شلمچه
حسینعلی ثانی حیدری
تاریخ شهادت ۱۳۶۷/۳/۱۴
محل شهادت: شلمجه
علیرضا برازنده
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۰
محل شهادت: مهران
حسین اکبریان
تاریخ شهادت ۱۳۶۲/۸/۳
محل شهادت:
حسینعلی ارجمندی
تاریخ شهادت ۱۳۶۰/۷/۱۵
محل شهادت:
احمد حاجی حسینی
تاریخ شهادت ۱۳۶۶/۸/۱۲
محل شهادت:
مرتضی بشارتی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۲/۲۵
محل شهادت: کربلای ۵
محمدعلی ارجمندی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۳۰
محل شهادت: شلمچه
12