ابراهیم آب درجوی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
مسعود منصوری اصیل
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
حبیب اله کریم کشته
تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۹/۲۴
محل شهادت:
صمد شاقوزائی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۹/۲۴
محل شهادت:
ابراهیم کیانی قلعه نو
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
میلاد کیخا
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
امین کیانی قلعه نو
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
محسن کیخا
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
احمد چهار دیواری
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
عرفان کطری
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
جواد فدویان مقدم
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
علی صیاد
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
1