حسین درویش زاده
تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۲/۶
محل شهادت:
منوچهر جوینی
تاریخ شهادت: ۱۳۹۵/۲/۷
محل شهادت:
محمد ابراهیم میرشکاری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۲/۶
محل شهادت:
ابوالفضل خمر
تاریخ شهادت: ۱۳۹۵/۲/۷
محل شهادت:
1