سکینه سندگل
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت: چابهار
مطهره نارویی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
سونا دشتی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت: چابهار
ثنا پردل
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت: چابهار
سیمین ترسائی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت: چابهار
1