چراغ سابکزهی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۲۹
محل شهادت: نیکشهر
قاسم اله یاری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۸/۱۲/۲۹
محل شهادت:
بهمن سلمانی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۲/۲۹
محل شهادت:
حسینعلی شهرکی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۲/۳۰
محل شهادت:
محمد ناروئی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
محل شهادت:
عیسی مرادقلی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۳۰
محل شهادت:
رضا حصاری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۲/۲۹
محل شهادت:
عیسی گمشادزائی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۹
محل شهادت:
قربان سرگزی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۹
محل شهادت: شرق دجله
1