گل محمد رودینی
تاریخ شهادت: ۱۳۷۷/۱۱/۲
محل شهادت:
اصغر سرگلزایی اول
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۲
محل شهادت:
غلامحسین راز
تاریخ شهادت: ۱۳۷۷/۱۱/۲
محل شهادت:
کریم براهوئی مطلق
تاریخ شهادت: ۱۳۷۷/۱۱/۲
محل شهادت:
محمد قاسم زاده کنگان
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۲
محل شهادت: شبمچه
1