غلامعلی آفرنگان
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
غلام صیاداربابی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
غلام علی یاورشکوه
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
محمد بامری
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
امام بخش هوت
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت: شلمچه
عباس مرادی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
نقیب اله رضائی
تاریخ شهادت ۱۳۹۲/۱۱/۱
محل شهادت:
عبدالله کخا
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
احمد صفرزایی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
رضا راستگوجهان تیغی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
عباس مرادی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت: شلمچه
عبدالله کیخا
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت: شلمچه
1