حسین درویش زاده
تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۲/۶
محل شهادت:
منوچهر جوینی
تاریخ شهادت: ۱۳۹۵/۲/۷
محل شهادت:
محمد ابراهیم میرشکاری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۲/۶
محل شهادت:
عزیز عظیمی شهنوازی
تاریخ شهادت: ۱۳۹۰/۲/۶
محل شهادت:
ناصر حسابی مقدم
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۲/۶
محل شهادت:
غلام کشته گر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۲/۶
محل شهادت:
ابوالفضل خمر
تاریخ شهادت: ۱۳۹۵/۲/۷
محل شهادت:
1