شیرمحمد غفوری زاده
تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۹/۲۴
محل شهادت: نصرت آباد
ابراهیم آب درجوی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
مسعود منصوری اصیل
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
سکینه سندگل
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت: چابهار
حبیب اله کریم کشته
تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۹/۲۴
محل شهادت:
صمد شاقوزائی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۹/۲۴
محل شهادت:
ابراهیم کیانی قلعه نو
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
میلاد کیخا
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
امین کیانی قلعه نو
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
محسن کیخا
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
احمد چهار دیواری
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
مطهره نارویی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
1