رضا راهداری
تاریخ شهادت: ۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
عیسی غلامی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۵/۱۱/۲۵
محل شهادت:
حمید سرگزی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۴/۲/۳۱
محل شهادت:
محبعلی زوری
تاریخ شهادت: ۱۳۸۰/۷/۲۶
محل شهادت: نیکشهر
محمد پیرملک
تاریخ شهادت: ۱۳۸۱/۱۱/۲۱
محل شهادت:
محسن سجادی نیا
تاریخ شهادت: ۱۳۸۸/۳/۷
محل شهادت:
حامد تمیز توکلی
تاریخ شهادت: ۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
کاظم نجار
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۴/۲۴
محل شهادت:
ناصر شیبانی صدر
تاریخ شهادت: ۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
قاسم کندری
تاریخ شهادت: ۱۳۸۵/۴/۹
محل شهادت:
میلاد کیخا
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۹/۲۴
محل شهادت:
مسلم سرگلزائی نظامی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۷/۱/۲۴
محل شهادت:
1