فائزون | جستجوی شهید
مهر علی بارانی تبار
تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۳/۲۱
محل شهادت:
ابراهیم شهدادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۹/۷/۲۵
محل شهادت:
رضا پودینه
تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۱۱/۱۹
محل شهادت: محور زابل به نهبندان
خان محمد میر شاهی
تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۵/۱۰
محل شهادت:
محمد گلدوی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۹/۴/۲۴
محل شهادت: زاهدان
1