عبدالحمید ریگی
تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۱/۳۱
محل شهادت: جاده نصرت آباد به زاهدان
محمد شعبانی
تاریخ شهادت: ۱۳۷۱/۳/۳
محل شهادت:
عبداله دلارام نژآد
تاریخ شهادت: ۱۳۷۵/۹/۲۸
محل شهادت:
ابراهیم محمودی
تاریخ شهادت: ۱۳۷۶/۵/۲۶
محل شهادت:
1