اکبر چاکری
تاریخ شهادت: ۱۳۷۱/۹/۲۷
محل شهادت:
عبدالله دشتی زاده
تاریخ شهادت: ۱۳۸۴/۴/۱۱
محل شهادت:
مجید شیهکی
تاریخ شهادت: ۱۳۷۹/۱۰/۲۲
محل شهادت:
1