مرتضی بشارتی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۲/۲۵
محل شهادت: شلمچه
رحمان بامری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
محل شهادت:
منصور شیخ ویسی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۶/۱۸
محل شهادت:
مجید یزدی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۴/۳۱
محل شهادت:
علی برزگر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۳/۲۸
محل شهادت:
ولی فتح مرادی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۸/۷/۲۶
محل شهادت: ایرانشهر
محمد هاشمی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۲/۱۰
محل شهادت: خرمشهر
1