گشتر درزاده
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۳
محل شهادت:
عبدالرحمن سرفرازی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱/۲۲
محل شهادت:
احمد علی رسولی مقدم
تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۵/۱۱
محل شهادت:
محمدعلی شهرکی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۲۱
محل شهادت:
ولی محمد سیرسوزهی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۴/۱۲
محل شهادت:
کریم بخش ارژنگ
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۱۹
محل شهادت:
ملک محمد دستور
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۸/۱۱
محل شهادت:
1