مهرعلی سرگل زائی مقوی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۸/۱۱
محل شهادت:
جان محمد خواجه علی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۶/۲۰
محل شهادت:
کرم نارویی
تاریخ شهادت: ۱۳۷۸/۲/۱۷
محل شهادت: ایرانشهر
محمد سرگلزائی شریفی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۱
محل شهادت:
سیروس پیروزی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۳/۴
محل شهادت: شلمچه
1