عقیل شیبک
تاریخ شهادت: ۱۳۹۵/۱/۲۱
محل شهادت: سوریه
علی مطهری نژاد
تاریخ شهادت: ۱۳۸۸/۸/۱
محل شهادت:
قربانعلی برومند
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۷/۲۷
محل شهادت: میمک کرمانشاه
1