مرتضی بشارتی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۲/۲۵
محل شهادت: شلمچه
رحمان بامری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
محل شهادت:
رضا راهداری
تاریخ شهادت: ۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
عیسی غلامی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۵/۱۱/۲۵
محل شهادت:
حمید سرگزی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۴/۲/۳۱
محل شهادت:
منصور شیخ ویسی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۶/۱۸
محل شهادت:
محبعلی زوری
تاریخ شهادت: ۱۳۸۰/۷/۲۶
محل شهادت: نیکشهر
مجید یزدی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۴/۳۱
محل شهادت:
محمد پیرملک
تاریخ شهادت: ۱۳۸۱/۱۱/۲۱
محل شهادت:
علی برزگر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۳/۲۸
محل شهادت:
محسن سجادی نیا
تاریخ شهادت: ۱۳۸۸/۳/۷
محل شهادت:
حامد تمیز توکلی
تاریخ شهادت: ۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
1