جواد باقری
تاریخ شهادت: ۱۳۹۳/۷/۲۴
محل شهادت:
مهدی کیخا
تاریخ شهادت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۵
محل شهادت:
محمود عباس زاده
تاریخ شهادت: ۱۳۵۷/۱۱/۲۶
محل شهادت: خاش
عبدالخلیل زاهدی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۴/۲
محل شهادت: غرب کشور
1