فائزون | جستجوی شهید
محمد رضا عزیزی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۴/۲۶
محل شهادت:
محمدعلی جعفرزاده
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱۲/۲۷
محل شهادت:
رمضان حاتمی زارع
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۵/۲۱
محل شهادت:
ابوالفضل خمر
تاریخ شهادت: ۱۳۹۵/۲/۷
محل شهادت:
محمد میر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۱۵
محل شهادت: شلمچه
1