شهید موسی صفری

فائزون شهید موسی صفری رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است:راﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم راه ﺣﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

نام:موسی

نام خانوادگی:صفری

نام پدر:محمد

محل تولد:زابل

تاریخ تولد:۱۳۳۸/۵/۱۰

تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۹/۹

محل شهادت:سوسنگرد

تحصیلات:سیکل

کدخبر : 3163 | تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹|۲۰:۱۷

به گزارش فائزون در وصیت نامه شهید موسی صفری عبارت های کلیدی وجود دارد که در ذیل آمده است

اﮔﺮ در ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪم، از ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و ﺧﻮاﻫﺮم و ﺧﺎﻧﻢ ﺧـﻮدم اﺳـﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ زﯾﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﮑﺮده و ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﺮازم ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و دوازه اﻣﺎم ﮐﻪ ﺟـﻮان ﺻـﺎﻟﺢ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺰرگ و ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ.

راﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم راه ﺣﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

آرزوي ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم، ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐـﻪ در راه دﯾـﻦ اﺳﻼم و ﻗﺮآن و ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮي و ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﻣﺎم اﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ، ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮم.

ﻣﻮﺳﯽ ﺻﻔﺮي

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و درود ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ . ﺳـﻼم ﺑـﺮ ﺷﻬﺪاي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﮔﺮوﻫﺒﺎن دوم ﻣﻮﺳﯽ ﺻﻔﺮي ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬـﻪ ﺟﻨـﮓ ﺣـﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺘﻢ، در ﮐﻤﺎل ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽدارم: اﮔﺮ در ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪم، اوﻻً از ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و ﺧﻮاﻫﺮم و ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮدم اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ زﯾﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﮑﺮده و ﻧﮕـﺮان ﻧﺒﺎﺷـﺪ . ﭼﻮن ﻣـﻦ در راﻫـﯽ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ راه ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

1- ﺧﺎﻧﻮاده ام وﮐﺎﻟﺖ دارم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دﺧﺘﺮم را ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻗـﯿﻢ ﺑـﻮده و ﺣﻘـﻮق ﻣﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﮕﻪ داري ﺑﭽﻪ ام ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻮده ام وﻇﯿﻔﻪ دارد، ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﺣﻘﻮﻗﻢ [را] ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺪﻫﺪ . ﺗﺎ اﻣﺮار ﻣﻌـﺎش آﻧﻬـﺎ ﺗـﺎ روزي ﮐـﻪ زﻧـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺸﻮد.

2- ﺣﯿﺎﻃﯽﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﻮده ام، ﺑﻪ ﻧﺎم دﺧﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﻗﯿﻢ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﯾﺸﺎن [ﺑﻪ] ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

3- ﻫﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺰاﯾﺎ از ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓـﺖ، ﻓﻘـﻂ ﻗﯿﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺧﺬ و ﺻﺮف و ﺧﺮج ﺑﭽﻪ ام ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

4- ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻨﺰل ﺧﺮﯾﺪاري ﺷـﺪه،ﺑـﺪﻫﮑﺎرم ﮐـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ام ﻣﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﭙﺮدازد.

5- از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ، داد ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ.

6- ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺧﺮج ﮐﻨﺪ و ﺑﯿـﺸﺘﺮ از اﯾـﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺑﭽﻪ ام اﺳﺖ، ﺧﺮج ﻧﮑﻨﯿﺪ.

7- ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اي دو ﺳﺎل ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑـﺮاي ﻣـﻦ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

8- وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ داري ﻣﻦ ﻫﺮﭼﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧـﺪم اﻋﻈـﻢ ﺻـﻔﺮي و ﺧـﺎﻧﻢ ﻣـﻦ اﺳـﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮريﮐﻪ در اول ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺰاﯾﺎ وﺣﻘﻮﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧـﺪم و ﺧـﺎﻧﻢ ﻣـﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن داده ﺷﻮد.

9- ﻣﻦ ﺳﺮاﻓﺮازم ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و دوازده اﻣﺎم ﮐﻪ ﺟـﻮان ﺻـﺎﻟﺢ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ و راﻫـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﮐـﺮدم راه ﺣـﻖ ﺑـﻮده وآرزوي ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم، ﭼﻪ ﺑﻬﺘـﺮ ﮐـﻪ در راه دﯾﻦ اﺳﻼم وﻗﺮآن و ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮي و ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﻣﺎم اﻣﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮم. دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﯽ ﻧﺪارم ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار.

 ﮔﺮوﻫﺒﺎن دوم ﭘﯿﺎده ﻣﻮﺳﯽ ﺻﻔﺮي ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮدان 104 ﭘﯿﺎده ﺑﺒﺨـﺸﯿﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﺷـﺪه ، اﮔﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪم [ﮐﻪ] ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺻﻼح ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﻮد، در ﻫﻤﺎ ن ﺟﺎ ﻣﻦ را دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ارسال نظر


captcha
ارسال