شهید ابراهیم سرگزی

نام:ابراهیم

نام خانوادگی:سرگزی

نام پدر:علی

محل تولد:زاهدان

تاریخ تولد:۱۳۲۲/۱۰/۲۲

تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۲/۱۹

محل شهادت:خرمشهر

تحصیلات:ششم ابتدایی

کدخبر : 6241 | تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۶/۸|۱۱:۲۰

به گزارش فائزون در وصیت نامه شهید ابراهیم سرگزی عبارت های کلیدی وجود دارد که در ذیل آمده است

بسم االله الرحمن الرحیم

من در این وصیتنامه 1 که از نظر من قانونی و در تمام مراجع مورد قبول میباشـد، ایـن را تذکر میدهم که این وصیتنامه [را] در جبهه شوش دانیـال نوشـتم چنانچـه 2 مـن در ایـن جنگ تحمیلی 3 به شهادت رسیدم کسی را به جـز زن و فرزنـدان خـود وارث [نمـی]دانـم. 4 اعم 5 از پدر و یا خواهران من، هیچگونه دخالتی در زندگی را ندارند و سرپرسـت و قـیم 6 بچههاي من همسرم میباشد و طبق وصیت به قدري 7 که در بانک سپه شعبه فارابی وجـود دارد و با این وصیتنامه میتواند ماشین پیکان را هم بفروشـد و پـول آن را بـراي خـود و بچهها خرج کند و هرچه که از ارتش تعلق میگیرد 8 مال [همسر] و بچههاي من اسـت. نـه پدر و نه کسی دیگر حق دخالت در امور زندگی آنها [را] ندارد. 9 هرچه کـه در منـزل دارم همه جهازي همسر من میباشد. که من هم آنها را به خود او میبخشم، تا بتواند سرپرسـتی بچههاي من را بکند و اگر کسی طبق این وصیتنامه عمل نکند، خدا از او راضی نباشـد و این نامه در جیب من است و در وصیتنامه ارتش هم همین را نوشـتم. کـه در رکـن یـک میباشد 10 . درود بر امام خمینی رهبر کبیر انقلاب.

استوار دوم سرگزي

مورخ  59/9/9

جبهه شوش

ارسال نظر


captcha
ارسال