شهید حسین هاشمزایی

فائزون شهید حسین هاشمزایی رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است:اگر انسان در این امتحانات دنیوي موفق شد جایگاهش بسی جاودان هست.

نام:حسین

نام خانوادگی:هاشمزایی

نام پدر:سعیدخان

محل تولد:روستا خمک زابل

تاریخ تولد:۱۳۴۸/۴/۹

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۷

محل شهادت:شلمچه

تحصیلات:دیپلم

کدخبر : 4200 | تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۷/۱۰|۰۹:۱۵

به گزارش فائزون در وصیت نامه  شهید حسین هاشمزایی عبارت های کلیدی وجود دارد که در ذیل آمده است

برادران عزیزم، سعی کنند عمرشان را در راه حق و عدالت و عبادت خداوند سپري کنند.

برادران عزیزم، نمازشان را ترك نکنند.

برادران عزیزم با مردم نیکی کنند که نامشان نیک بماند.

دنیا محل آزمایش انسان هست.

اگر انسان در این امتحانات دنیوي موفق شد جایگاهش بسی جاودان هست.

چه بهتر تا زودتر از این جهان رخت بربندیم.

باید خوشحال و سرفراز مرگی بود که در راه خدا باشد.

برادران و خواهرانم سعی کنید به قرآن روي آورید.

بسم الله الرحمن الرحیم

«ربنَا آتنَا فی الدنْیا حسنَۀً وفی الْآخرَةِ حسنَۀً»

با سلام و درود فراوان بر کلیه رهروان راه الله بـر نجـات دهنـده مـسلمین از بنـده هـا و قیدهاي دنیوي و با سلام و درود و فراوان بر شـما پـدر و مـادر عزیـز و گرامـی کـه بـا زحمات از حد گذشته خود مرا فرزندي نیکو پرورش دادید تا بتـوانم از ملـت اسـلامی مان دفاع کنم و همچنین سلام بر مادران دلسوزي و پدران گرامی که همچـون شـما ایثـارگري میکنند و از گوشه جگران شان صرف نظر میکننـد. حـال چـون هنگامـه حرکـت هـست و کاروان ایثارگران عازم سفر هستند لازم دانستم که چون جزیی از این کاروان هـستم و ایـن  افتخار نصیب بنده شده وصایایی و صحبت هایی چند با شما پدر و مادر گرامی و بـرادران داشته باشم. گرچه بنده فرزندي نالایق شما بودم و در طول عمرم نتوانستم زحمات بی پایان  شما را ادا کنم و این زحمات شما هم اکنون بر دوشم سنگینی میکنـد و از شـما از صـمیم قلب حلالیت میطلبم و مرا حلال کنید چرا که اگر رضایت شما شـامل حـال بنـده نـشود، بنده در جهان آخرت در مقابل شما خجالت زده و سرافکنده خواهم بود، امیدوارم که بنـده را حلال کنید. به برادران عزیزم عرض میکنم که عمر عزیز است سعی کنند عمرشان را در  راه حق و عدالت و عبادت خداوند سپري کنند و نمازشان را ترك نکننـد چـرا کـه «نمـاز ستون دین هست» و اگر ستون خراب باشد، مسلماً سقفی وجود نخواهد داشت بـا مـردم نیکی کنند که نامشان نیک بماند، در هر دو جهان به مادرم و خواهرانم ایـشان را از صـمیم قلب سلام میرسانم و از آنها حلالیت میطلبم و سفارش میکـنم بـه ایـشان کـه خونـسرد باشند خونسردیشان را حفظ کنند تا نمونه باشند از اینکه بنده در جمـع آنهـا نیـستم هـیچ نگران نباشد چون که دنیا محل آزمایش انسان هـست و زنـدگی ابـدي و جـاودانی جهـان آخرت در این دنیا انسان باید امتحان بدهد که اگر در این امتحانات موفـق شـد جایگـاهش بسی جاودان هست و اگر موفق نشد چه ناگوار جایگاهی بس خطرناك و مرگ حق هـست و انسان یکبار میمیرد نه ده بار، پس چه بهتر تا زودتر از این جهان رخت بربندیم، از ایـن دنیاي مکار بنابراین جاي هیچگونه نگرانی نیست و نباید ناراحـت بـود بلکـه خوشـحال و سرافراز که آن هم مرگی که در راه خدا باشد. برادران و خواهرانم سعی کنید به قـرآن روي آورید. و به احکام آن عمل کنید. به خدا روي آورید و از او آمرزش بخواهید. به همه شـما میگویم گرچه بنده در این دنیا قدر خویش را نفهمیدم و دنیا وقـتم را بیهـوده تلـف کـردم شما سعی کنید اینطور نباشید. ضمناً مادر و خواهران و پدر گرامیم براي بنده گریـه نکننـد صبور باشند.

«والسلام»

فرزند حقیرتان حسین هاشمزایی

ارسال نظر


captcha
ارسال