شهید محمد آرمان

فائزون شهیدمحمد آرمان رامعرفی می کنداین شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است،همیشه میگوییم«ما اهل کوفه نیستیم»بیاییم و به این شعارجامۀ عمل بپوشانیم که وقت، وقت عمل است نه حرف.

نام:محمد

نام خانوادگی:آرمان

نام پدر:شیرعلی

محل تولد:زاهدان

تاریخ تولد:۱۳۵۰/۶/۲۹

تاریخ شهادت:۱۳۷۶/۱/۱۶

محل شهادت:زاهدان

تحصیلات:پایان دوره کاردانی

کدخبر : 3064 | تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۹|۱۴:۰۳

به گزارش فائزون در وصیت نامه شهید محمد آرمان عبارت های کلیدی وجود دارد که در ذیل آمده است

تنها طلبی که در این برهه خاص از زمان اقتضا میکند همراهی رهبرمان است.

رهبر عزیزي که واقعاً خود را وقف ما کرده تا بتوانیم از مذلت و خواري رهایی یابیم.

ابرقدرتهاي جهان در مقابل چنین صلابتی چگونه سر تسلیم فرود آورند.

همراه امام باشیم، تنهایش نگذاریم که تنها گذاشتن او، تنها گذاشتن علی است.

همیشه میگوییم «ما اهل کوفه نیستیم» بیاییم و به این شعار جامۀ عمل بپوشانیم که وقت، وقت عمل است نه حرف.

تو اي همسر گرامی: در مـدت کوتـاه زنـدگی مـشترکمان معنـاي ایثـار و فـداکاري را بـه مـن فهماندي.

همه را به نماز اول وقت و رعایت حقوق پدر و مادر سفارش میکنم.

بسم االله الرحمن الرحیم

«بسم االله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین» با درود به روح پرفتوح رهبر کبیر انقلاب که ما را به وادي هـدایت رهنمـون شـد و بـا سلام بهحضور ولی امرمـسلمین جهـان حـضرت آیـت االله خامنـهاي (ادام االله ظلـه) و بـا شهادت به وحدانیت حضرت حق و نبوت رسول گرامیش و ولایـت حـضرت امیـرچند جملهاي بهعنوان وصیت به قلم تحریر درمیآورم اگر چه چون منی در مقابل شـهداي گرانقدر اسلام کوچکتر از آن است که وصیتی داشته باشد ولی گذشته از این مـسائل تنهـا مطلبی که در این برهه خاص از زمان اقتضا میکند همراهی رهبرمان است. رهبر عزیزي که واقعاً خود را وقف ما کرده تا بتوانیم از مذلت و خواري رهایی یـابیم و دیدیم که چگونه ابرقدرتهاي جهان در مقابل چنین صلابتی چگونه سر تسلیم فرود آوردنـد و بدان اعتراف نمودند پس بیاییم یاورش باشیم همراهش باشیم، تنهایش نگذاریم کـه تنهـا گذاشتن او، تنها گذاشتن علی است. چرا باید علی خانهنـشین شـود مـا کـه همیـشه میگوییم «ما اهل کوفه نیستیم»بیاییم و به این شعار جامۀ عمل بپوشانیم که وقـت، وقـت عمل است نه حرف. اما تو اي مادر عزیزم، هرگز نتوانستم قدردان زحمات و فداکاريهاي تو در کلیه مراحل زندگیم باشم، از شما عزیز طلب عفو و بخشش دارم امیداورم که قدردان واقعی اسـت شما را دریابد که الحق شایستۀ آن هستید. پدر جان شما نیز علاوه بر اینکه پدرم بودید دوست و رفـیقم بودیـد همـواره همـراهم بودید و نگذاشتید هیچوقت احساس تنهایی نمایم از شما هم به خاطر کاسـتیهـایم طلـب عفو دارم.و تو اي همسر گرامی: در مدت کوتاه زندگی مشترکمان معناي کامل ایثار و فداکاري را به من فهماندي کوتاهیهاي بسیاري در همین مدت اندك از جانب من اعمال شد و آن هم به خاطر مشغله کاریم بود از این بابت از شما عذر میخواهم میدانم با آن روحیۀ گذشـت و فداکاري که در شما سراغ دارم حتماً مرا خواهید بخشید انشاءاالله خدا هـم از مـن بگـذرد چرا که خیلی گنهکارم، روسیاهم، نمیدانم با چه زبانی از خدا طلب مغفـرت نمـایم آیـا او مرا هم میبخشد؟ آري حتماً میبخشد چرا که ارحم الـراحمین اسـت، غیـاث المـستغیثین است و بالاخره اله العالمین است او کـه دریـاي جـود و بخـششاش همیـشه مـواج اسـت چگونه راضی میشود قایق شکسته و دچـار طوفـان شـدة بنـدة گنهکـارش غـرق شـود و بالاخره اینکه درب این خانه درب ناامیدي و یأس نیست به همین جهت من هـم بـه خـود جرأت میدهم و از او طلب بخشش مینمایم و اگر غیر از این بود حقیري چون من هرگـز چنین اجازهاي به خود نمیداد. از همه دوستان و آشنایان- از همه کسانیکه بر گردن من حق دارند- عمو و زنعمـوي عزیزم- خواهران و برادرم و از همه که قادر به اسم بردن از تکتک آنها نیستم طلب عفـو دارم اگر دینی از آنها برگردنم میباشد که احیاناً فراموش شده به خانوادهام مراجعه نماینـد اگر من هم از کسی چیزي طلب دارم همه را میبخشم اگر هم خواستند برایم صدقه بدهند مبلغ 50000 ریال بابت یک کیسه برنج به محل کارم بدهکارم [داده شده]- بعد از من برایم مدت پنج سال نماز بخوانید یا مبلغش را بدهید تا برایم بخوانند، روزه قرضی ندارم. همه را به نماز اول وقت و رعایت حقوق پدر و مادر سفارش میکـنم امیـدوارم اعمـال همه مرضی حضرت حق واقع شود و در این بین عبد گنـهکـاري چـون مـرا هـم فرامـوش نکنند که خیلی محتاج میباشم. همسر گرامی: هر شب جمعه منتظرت هستم تا بر بالینم بیـایی و بـا خوانـدن فاتحـهاي یادم نمایی. میخواهم هنگامیکه در قبـر مـیگذارنـدم مقـداري تربـت امـام حـسین همراهم باشد و خواهش میکنم انگشتر «یا زهرا» هم به دستم باشد شاید او در تاریکی قبـر فریادرسم شود.مطلب دیگري براي گفتن ندارم بار دیگر از همه عزیزان- دوسـتان- آشـنایان حلالیـت میطلبم- خدانگهدار همه شما عزیزان.

محمد آرمان 13:15 ساعت

74/7/24 دوشنبه روز

توضیحات بسم االله الرحمن الرحیم مبلغ 50000 ریال فوق پرداخت گردیـده ولـی مقـادیر دیگـري مـسئول خـدمات پرسـنلی قرارگاه از من میخواهد که هم خودش مطلـع اسـت و هـم همـسرم مقـدار 35000 ریـال معادل سه هزار و پانصد تومان هم متعلق به مسئول خدمات پرسنلی ق اسـت کـه در فایـل محل کارم است آنرا هم تحویل وي دهید. مبلغ 100000 ریال هم به پدرم بدهکارم.

74/12/16 چهارشنبه

توضیحات بسم االله الرحمن الرحیم مقادیري که در بالا به عنوان قرض از آن یاد شده به طور کلـی پرداخـت شـده اگـر احیانـاً مبلغی مقروض باشم همسرم از آن مطلع است، انگشتر «یا زهـرا» را هـم بـه آقـاي محمـود یارانی هدیه دادهام که لازم نیست از وي طلب شود انـشاءاالله خـود زهـرا در وادي محـشر دستگیرمان خواهد بود.

75/9/22

ارسال نظر


captcha
ارسال