نتیجه جستجوی کلیدواژه:منصور برخوردار
شهید منصور برخوردار

شهید منصور برخوردار

فائزون شهیدمنصور برخوردار رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است،مزار شهید قلب انقلاب است و ضدانقلاب در آن جایی ندارد.

1