نتیجه جستجوی کلیدواژه:شهید برازنده
 شهید علیرضا برازنده

شهید علیرضا برازنده

علیرضا در جواب حرف مادراش که می گفت : هنوز داغ مجید از دلم بیرون نرفته . چنین پاسخ داد : مادر اگر فاطمه زهرا (س) از تو بپرسد مگر خون پسران تو از خون پسران من رنگین تر بود ، در جواب چه خواهی گفت ؟

1