نتیجه جستجوی کلیدواژه:تجدید میثاق با شهدا
راهیان نور

نخستین گروه دانش آموزان دختر شهرستان چابهار به اردوی راهیان نور اعزام شدند

معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان چابهار گفت: نخستین گروه از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان چابهار جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.